test top bar

คำสั่ง Selector ของ CSS

[table width=”100%”]
คำสั่ง,คำอธิบาย
#items,ไอดีชื่อ items
.item,คลาสชื่อ item
.item:hover,เมื่อเมาส์วางบนคลาสชื่อ item
.item:active,เมื่อเมาส์คลิ๊กคลาสชื่อ item
.item:focus,เมื่อ tab มาที่คลาสชื่อ item
.item:visited,เมื่อเคยใช้งานคลาสชื่อ item มาแล้ว
.item:before,ก่อนเรียกคลาสชื่อ item
.item:after,หลังเรียกคลาสชื่อ item
.item:nth-child(n),คำสั่งที่ใช้สำหรับเลือกคลาสชื่อitem เฉพาะตำแหน่งที่ระบุในวงเล็บ เพิ่มเติม
[/table]