test top bar

การกำหนดความยาวของ excerpt

JQUERY-&-FUNCTION

excerpt คือ?

excerpt
excerpt คือ ส่วนที่แสดงเนื้อหา(content)แบบย่อ ซึ่งปกติจะนิยมนำมาใช้แสดงในหน้าแสดงรวมบทความ ตามภาพ

การกำหนดความยาวของ excerpt

  • คำสั่ง function custom_excerpt_length คือ การสร้างฟังก์ชั่นชื่อ custom_excerpt_length ขึ้นมาใช้งาน
  • คำสั่ง return 20 คือ ค่าความยาวที่เรากำหนด จำนวนยิ่งเยอะ excerptยิ่งยาว
  • คำสั่ง add_filter คือ คำสั่งที่นำฟังก์ชั่นที่เราสร้างไปใส่ในส่วน excerpt_length ของ WordPress

ใน functions.php

function custom_excerpt_length( $length ) {
	return 20;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

ในตำแหน่งที่ต้องการให้ excerpt แสดง

<?php the_excerpt(); ?>