test top bar

ควรสร้างไฟล์ไหนบ้าง สำหรับ Custom Post Type และ Taxonomy ที่เราสร้าง?

file-post-type-taxonomy

ขอบคุณข้อมูลจาก SeedThemes ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้


ขั้นตอนในการสร้าง Custom Post Type และ Taxonomy

 1. สร้าง Custom Post Type: สมมติชื่อว่า Product นะครับ
 2. สร้าง Taxonomy: สมมติชื่อ Product Category กับ Brand นะครับ (จะได้ดูตามหมวดสินค้า กับแบรนด์ผู้ผลิตได้)
 3. สร้าง Page Template ที่แสดง taxonomy ที่ต้องการครับ

การสร้าง Custom Post Type และ Taxonomy ในหลังบ้าน

ข้อ 1 และ 2 ใช้ปลั๊กอิน Custom Post Type UI จะสะดวกและประสิทธิภาพดีกว่า Toolset Types ครับ

สร้างไฟล์สำหรับแก้ไขส่วน Custom Post Type และ Taxonomy

 • แสดง product ทั้งหมด: ไฟล์ชื่อ archive-product.php
 • แสดงหน้ารายละเอียด product: ไฟล์ชื่อ single-product.php
 • แสดงสินค้าตามหมวด: ไฟล์ชื่อ taxonomy-product_category.php
 • แสดงสินค้าตามแบรนด์: ไฟล์ชื่อ taxonomy-brand.php

การแก้ไขไฟล์เบื้องต้น

ข้อ 3.  การจะพ่นค่าของ taxonomy ที่เราต้องการได้ ต้องใช้คำสั่ง get_terms() ครับ มันจะ return ค่าออกมาเป็น array ซึ่งถ้าอยากดูค่ามัน ก็ใช้คำสั่ง print_r() ดูได้

ตัวอย่างโค้ดที่แสดง brand ทั้งหมดของสินค้านะครับ สั่ง get_terms() มา แล้วก็วนลูปพ่นค่าใน array ครับ ถ้าอยากสั่งเรียงลำดับ หรือดึงมาในเงื่อนไขต่างๆ ดูคู่มือที่ Code Reference: get_terms() นะครับ

<?php 
   $taxonomy = 'brand'; 
   $tax_terms = get_terms($taxonomy); 
?> 
<ul> 
<?php 
   foreach ($tax_terms as $tax_term) { 
     echo '<li>' . '<a href="' . esc_attr(get_term_link($tax_term, $taxonomy)) . '">' . $tax_term->name . '</a></li>'; 
   } 
?> 
</ul>