test top bar

การเพิ่ม Thumbnails (Featured Image) – WordPress

function-add-thumbnails

การเพิ่ม Thumbnails (Featured Image) ในหลายๆ ขนาด เพื่อนำมาใช้ในหลายๆ ตำแหน่ง

 • คำสั่ง function seed_setup คือ การสร้างฟังก์ชั่นที่ชื่อว่า seed_setup ขึ้นมาใช้งาน สามารถเปลี่ยนชื่ออื่นได้
 • คำสั่ง add_theme_support คือ คำสั่งพื้นฐานในการเปิดการใช้งาน thumbnails
 • คำสั่ง set_post_thumbnail_size คือ คำสั่งรูปขนาดพื็นฐานของ thumbnails
 • คำสั่ง add_image_size คือ คำสั่งเพิ่มขนาดหรือสัดส่วนของ thumbnails ที่แตกต่างจากรูปพื้นฐาน
 • คำสั่ง add_action คือ คำสั่งที่นำฟังก์ชั่นที่เราสร้างไปแทรกไว้ที่ after_setup_theme

ใน functions.php

function seed_setup() {
	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
	set_post_thumbnail_size( 600, 400, TRUE );
	add_image_size( 'square', 600, 600, TRUE );
	add_image_size( 'mini', 50, 50, TRUE );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'seed_setup' );

ในตำแหน่งที่ต้องการให้รูป thumbnails ไปแสดง

<?php 
    //แสดงผลตามขนาดพื้นฐาน
    the_post_thumbnail(); 

    //แสดงผลตามขนาด square
    the_post_thumbnail('square'); 

    //แสดงผลตามขนาด mini
    the_post_thumbnail('mini'); 
?>